Page 
 of 40165
ID 40533
MPP SN ४०३०७
Title लैङ्गिक तथा समावेशीकरण नीति २०७० लैङ्गिक तथा समावेशी रणनीति २०७१-२०७६
Author
Publisher निर्वाचन आयोग, नेपाल
Publisher Address कान्तिपथ, काठमाडौं
Subject नीति
Pages ८, २७, २५, ८
Size २१ सेमि x १५ सेमि
Edition
Press
Press Address
Price
Published Date [२०७४]
ISBN
Remarks ३७६७४ पनि हेर्नुहोस्; नेपाली र अङ्ग्रेजी संस्करण एकै साथ; Gender and Inclusion Policy 2013 Gender and Inclusion Startegy 2015-2020।
Page 
 of 40165