Monographs View

Page 
 of 44912
ID 44448
MPP SN ४५०५५
Title नेपाली बृहत् शब्दकोश
Author सं. बालकृष्ण पोखरेल र अरू
Publisher नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठान
Publisher Address कमलादी, काठमाडौं
Subject शब्दकोश
Pages २४, १३५६
Size २६ सेमि x १९ सेमि
Edition दसौँ
Press प्रज्ञा छापाखाना
Press Address कमलादी, काठमाडौँ
Price रू. १३५०।-
Published Date २०७५
ISBN ९७८९९३३७११०६
Courtesy
Remarks संशोधित र परिवर्धित संस्करण; मपुपु १०६४० मा पहिलो संस्करण।
Book Cover
Page 
 of 44912