Monographs Search

पुस्तकको विवरण
 अं अः क्ष त्र ज्ञ
' हजार आँखाःयी आँखामा ' नामक पुस्तकको विवरण
म.पु.पु. नं : १९१७३  
नाम : हजार आँखाःयी आँखामा  
लेखक : सुमन पोखरेल  
प्रकाशक वाणी प्रकाशन  
प्रकाशकको ठेगाना बिराटनगर
विधा : गीतहरु  
छापाखाना मयूरी प्रिण्टर्स  
छापाखानाको ठेगाना बिराटनगर
मूल्य रु.७५
पृष्ठ १२+६२
मिति : २०५९  
साइज : १/८डिमाई
ISBN ९९९३३-६५६-३-७
कैफियत मन्तव्य धेरैका।