Monographs View

Page 
 of 40965
ID 41316
MPP SN ४१०९०
Title म बिर्सूं कसोरी
Author दिनेश अधिकारी
Publisher साङ्ग्रिला पुस्तक प्रालि
Publisher Address पुतलीसडक, काठमाडौं
Subject गीत
Pages २३६
Size १८ सेमि X १२ सेमि
Edition पहिलो
Press
Press Address
Price रू. २५८।-
Published Date २०७५ असोज
ISBN ९७८-९९३७-७०८-४०-१
Courtesy
Remarks गीत सङ्ग्रह।
Book Cover
Page 
 of 40965