Monographs View

Page 
 of 40965
ID 40899
MPP SN ४०६७३
Title परेली
Author सं. के.बी. नेपाली
Publisher बिन्दु प्रकाशन
Publisher Address लामडिङ, असम, भारत
Subject लेख रचनाहरू
Pages २, ३२
Size १४ सेमि x १० सेमि
Edition
Press बिन्दु प्रेस
Press Address लामडिङ, भारत
Price ६० पैसा
Published Date १९६५ ई.
ISBN
Courtesy
Remarks सौजन्य: गोविन्द श्रेष्ठ; रत्न पुस्तक भण्डार; वर्ष ३ अंक १; साहित्यिक गोजिका।
Book Cover
Page 
 of 40965