Page 
 of 40165
ID 39584
MPP SN ३९३५६
Title ग्रामीण विकास सिद्धान्त, पद्धति र विधिहरू
Author अरूणकुमार चौधरी र केशबराज सापकोटा
Publisher भुँडीपुराण प्रकाशन
Publisher Address बागबजार, काठमाडौं
Subject पाठ्यपुस्तक
Pages १०, २७४
Size २२ सेमि X १४ सेमि
Edition प्रथम
Press
Press Address
Price रू. २९९।-
Published Date २०६५
ISBN ९७८-९९३७-५११-२०९
Remarks Rural Development Theories, Approaches and Techniques; बी.ए. प्रथम वर्षको लागि।
Page 
 of 40165