Page 
 of 40165
ID 12
MPP SN १२
Title बरालको आंसु पांचै भाग
Author बहादुरसिंह बराल
Publisher खड्गजीत बराल
Publisher Address गोरखपुर
Subject गीतहरु
Pages १३६
Size १/१६ ड.क्रा‌.
Edition पाँचौ
Press
Press Address
Price भा.रु.१
Published Date
ISBN
Remarks नंवर ५७४ पनि हेनु
Page 
 of 40165