Page 
 of 40165
ID 39482
MPP SN ३९२५४
Title ॐ अग्निमीले वैश्वानरपुराणम् (दुल्लू ज्वालादेवीको इतिहास)
Author योगी नरहरिनाथ
Publisher विद्वचरणपङ्कजचञ्चरीको महन्तो भरपूरनाथः
Publisher Address पशुपति गोरक्षनाथ मन्दिरम्
Subject पुराण
Pages ७४
Size १८ सेमि x १३ सेमि
Edition प्रथम
Press मायापति प्रेस
Press Address मध्यमेश्वर, काशी
Price
Published Date २०१२ (शाके १८७७)
ISBN
Remarks सौजन्यः श्रीबृहदाध्यात्मिकपरिषदः, गोरक्षग्रन्थमालायां नवचत्वारिंशत्तमं पुष्पम्।
Page 
 of 40165