Page 
 of 40165
ID 39477
MPP SN ३९२४९
Title शिव एक रूप अनेक
Author ज्ञाननिष्ठ ज्ञवाली
Publisher स्वाध्याय परिवार ललितपुर
Publisher Address ललितपुर
Subject मिश्रित
Pages ८, १४३
Size २२ सेमि X १४ सेमि
Edition प्रथम
Press
Press Address
Price रू. २५५।-
Published Date २०७५ (२०१८ ई.)
ISBN ९७८-९९३७-०-३९७०-३
Remarks प्रा. शिवगोपाल रिसाल व्यक्तित्व र कृतित्वका विविध सन्दर्भ।
Page 
 of 40165