Page 
 of 39887
ID 39476
MPP SN ३९२४८
Title आनन्दवनको आनन्द
Author रामप्रसाद आचार्य
Publisher दायित्व वाङ्‌मय प्रतिष्ठान, नेपाल
Publisher Address नेपाल
Subject नियात्रा
Pages १०४
Size २२ सेमि X १४ सेमि
Edition प्रथम
Press सूर्योदय छापाखाना
Press Address हाँडिगाउँ, काठमाडौं
Price रू. २००।-
Published Date २०७४
ISBN ९७८-९९३७-९०७७-९-८
Remarks भूमिकाः प्रा. गोपीकृष्ण शर्मा; प्रकाशकीयः रामप्रसाद पन्त।
Page 
 of 39887