Page 
 of 40165
ID 39472
MPP SN ३९२४४
Title पुतलाको पावर
Author राजकुमार लामिछाने
Publisher भागीरथी लामिछाने
Publisher Address
Subject हास्यव्यङ्ग्य
Pages १८, ७२
Size १८ सेमि X १२ सेमि
Edition प्रथम
Press प्रयास-हेटौँडा
Press Address
Price रू. २०१।-
Published Date २०७४ असोज
ISBN ९७८-९९३७-०-३१००-४
Remarks भूमिकाः लक्ष्मण गाम्नागे।
Page 
 of 40165