Page 
 of 40165
ID 39468
MPP SN ३९२४०
Title छाया
Author ज्योति जङ्गल (कल्पना पौडेल)
Publisher साङ्ग्रिला पुस्तक प्रालि
Publisher Address काठमाडौँ
Subject कथा सङ्ग्रह
Pages १०७
Size १८ सेमि x ११ सेमि
Edition पहिलो
Press स्थापित अफसेट प्रेस
Press Address
Price रू. २३५।-
Published Date २०७४ फागुन
ISBN ९७८-९९३७-७०८-११-१
Remarks
Page 
 of 40165