Page 
 of 40165
ID 39467
MPP SN ३९२३९
Title माङ्गेना : नेपाल मन्थन
Author युग पाठक
Publisher फाइनप्रिन्ट बुक्स
Publisher Address विशालनगर, काठमाडौँ
Subject गैरआख्यान
Pages ४, २९३
Size १८ सेमि x ११ सेमि
Edition प्रथम
Press
Press Address
Price रू. ३४८।-
Published Date २०७४ जेठ
ISBN ९७८-९९३७-६६५-३१-५
Remarks
Page 
 of 40165