Page 
 of 40165
ID 38
MPP SN ३८
Title प्रेमी प्रतीक्षा
Author जनार्दन शमशेर ज.ब.रा.
Publisher
Publisher Address
Subject काव्य
Pages ८६
Size १/१६ ड‌. क्रा‌.
Edition पहिलो
Press
Press Address
Price
Published Date २००५
ISBN
Remarks २०१२ संस्करणमा जनार्दन सम; प्रकाशिका: प्रमदा राज्यलक्ष्मी।
Page 
 of 40165