Page 
 of 40039
ID 35
MPP SN ३५
Title त्याग सित विवाह र अरु कहानीहरु
Author माणिकलाल गुवाजु
Publisher
Publisher Address
Subject कथाहरु
Pages ३६
Size १/१६ ड‌. क्रा‌.
Edition प्रथम
Press
Press Address
Price
Published Date २००७
ISBN
Remarks
Page 
 of 40039