Page 
 of 40165
ID 31
MPP SN ३१
Title नेपाली पद्य चन्द्रिका
Author गोरख प्रसाद श्रेष्ठ
Publisher
Publisher Address काठमाण्डू
Subject कविता
Pages २७
Size १/१६ ड‌. क्रा‌.
Edition प्रथ‍म
Press भगवति प्रेस
Press Address काठमाण्डू
Price ८०पैसा
Published Date २०१३
ISBN
Remarks
Page 
 of 40165