Page 
 of 40165
ID 28
MPP SN २८
Title वुद्धिचानक
Author जगन्नाथ पौडेल
Publisher सर्व हितैषी कम्पनी
Publisher Address बनारस
Subject काव्य
Pages ५६
Size १/१६ड‌.क्रा‌.
Edition पहिलो
Press दीपक प्रेस
Press Address बनारस
Price भा. ८आना
Published Date
ISBN
Remarks ग्रन्थ लेखिएको १९६२
Page 
 of 40165