Page 
 of 40165
ID 27
MPP SN २७
Title मैतालु छोरीको कथा
Author एम.पी.शर्मा
Publisher बाबु माधवप्रसाद शर्मा
Publisher Address बनारस
Subject काव्य
Pages ५९
Size १/१६ रायल
Edition पहिलो
Press गोपाल प्रेस
Press Address बनारस
Price भा. ४आना
Published Date २००३
ISBN
Remarks
Page 
 of 40165