Page 
 of 40165
ID 24
MPP SN २४
Title शान्ति सेना
Author बालकृष्ण पोखरेल
Publisher बालकृष्ण पोखरेलल
Publisher Address वीरगञ्ज
Subject कविताहरू
Pages ३२
Size १/८ फुल्स्केप
Edition पहिलो
Press नेपाल प्रेस,त्यौड
Press Address काठमाण्डू
Price
Published Date २०१०
ISBN
Remarks
Page 
 of 40165