Page 
 of 5656
ID 5671
Journal SN ५७१९
Title जलवायु परिवर्तन
Editor सम्पादन समूह
Publisher जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय
Publisher Address सिंहदरबार, काठमाडौं
Published Date २०७१
Journal Type बुलेटिन
Remarks द्वैमासिक;जलवायु परिवर्तन समानुकूलन नमुना कार्यक्रम; चैत्र २०७१; अंक ९, माघ-फागुन २०७२; अंक १०, वैशाख २०७३; अंग्रेजीमा पनि; मार्च २०१४ र जुलाई २०१४।
Page 
 of 5656