Page 
 of 5650
ID 35
Journal SN ३५
Title जागृति
Editor शारदा प्रसाद उपाध्याय
Publisher नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालय
Publisher Address काठमाण्डू
Published Date २००९
Journal Type मासिक
Remarks
Page 
 of 5650